Aanstaande diensten

Zoeken

Kerkenraad

Overeenkomstig de kerkorde, wordt de kerkenraad gevormd door ambtsdragers. Deze raad heeft als taak het bestuur, het opzicht en de tucht van de gemeente.
Nieuwe kerkenraadsleden worden aangezocht nadat gemeenteleden voordrachten van belijdende leden hebben ingeleverd.
De broeders en zusters die bereid zijn gevonden het ambt te aanvaarden, worden op 2 achtereenvolgende zondagen afgekondigd. Indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, worden zij door de kerkenraad in het ambt benoemd en zo mogelijk op de eerste of tweede zondag in mei bevestigd voor de termijn van 3 jaar.
De kerkenraad vergadert eens per maand. Het moderamen vergadert 1 week eerder dan de kerkenraad. De kerkenraad wordt gevormd door de ouderlingen en diakenen. Alle ouderlingen en diakenen hebben een wijk, met uitzondering van de voorzitter, de jeugdouderling en de scriba.